naujienos

apie

istorija

įstatai

tapti Draugijos nariu

komentarai

kontaktai

KTU Gimnazijos Alumni draugijos

ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

1.1. Asociacija „KTU Gimnazijos Alumni draugija“ (toliau – Draugija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo principu jungiantis asmenis, pabaigusius KTU (Kauno technologijos universiteto) Gimnaziją.

1.2. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, tarpusavio santykių demokratiškumo, kolegiškumo ir lygiateisiškumo principais bei šiais Įstatais.

1.3. Draugijos pavadinimas: Asociacija „KTU Gimnazijos Alumni draugija“. Sutrumpintas Draugijos pavadinimas: KTU-G Alumni draugija.

1.4. Draugijos teisinė forma – asociacija.

1.5. Draugija yra paramos gavėja.

1.6. Draugija yra ne pelno organizacija. Ji gauto pelno negali skirstyti savo nariams.

1.7. Draugijos buveinės adresas: Pamėnkalnio g. 34b-13, Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.8. Draugijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.9. Draugijos veiklos laikotarpis neribotas

1.10. Draugija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Draugija neatsako pagal Draugijos narių prievoles, o Draugijos nariai neatsako pagal Draugijos prievoles.

2. DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Draugijos veiklos tikslai:

  2.1.1. skatinti ir palaikyti tvirtus KTU Gimnazijos absolventų (toliau ir - Alumni) tarpusavio ryšius ir jų ryšius su KTU Gimnazija;

  2.1.2. prisidėti prie KTU Gimnazijos veiklos plėtros, vykdomų projektų;

  2.1.3. ginti teisėtus Alumni interesus.

2.2. Draugija įgyvendindama savo tikslus vykdys šią veiklą:

  2.2.1. profesinės, materialinės bei kitokios pagalbos KTU Gimnazijai, jos personalui bei moksleiviams teikimas;

  2.2.2. Draugijos narių kontaktinių duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas;

  2.2.3. Draugijos susitikimų ir kitų renginių inicijavimas, organizavimas bei koordinavimas;

  2.2.4. Draugijos diskusijų ir bendravimo forumų kūrimas bei jų palaikymas, profesinis švietimas, tęstinis mokymas, aktualių publikacijų ir informacijos sklaida.

3. DRAUGIJOS TEISĖS, PAREIGOS IR VEIKLOS SRITYS

3.1. Draugija gali turėti ir įgyti tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose.

3.2. Draugija turi teisę vykdyti teisėtą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir yra tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Draugijos veiklos tikslais arba yra reikalinga šiems tikslams pasiekti.

4. DRAUGIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS. NARIŲ PRIĖMIMO,IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ DRAUGIJOS TVARKA IR SĄLYGOS

4.1. Draugijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, kurie baigė KTU Gimnaziją.

4.2. Draugijos nariai turi teisę:

  4.2.1. įstatuose nustatyta tvarka dalyvauti Draugijos valdyme;

  4.2.2. dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniame narių susirinkime;

  4.2.3. susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą informaciją apie Draugijos veiklą;

  4.2.4. dalyvauti Draugijos renginiuose;

  4.2.5. naudotis Draugijos sukaupta informacija ir teikiamomis paslaugomis;

  4.2.6. išstoti iš Draugijos. Tokiu atveju nario mokesčiai ar kitaip Draugijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

  4.2.7. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

4.3. Draugijos nariai privalo:

  4.3.1. laikytis šių įstatų ir Draugijos organų priimtų sprendimų;

  4.3.2. įstatų nustatyta tvarka mokėti nario mokestį;

  4.3.3. plėtoti Draugijos narių tarpusavio ryšius ir bendradarbiavimą;

  4.3.4. nevykdyti veiklos, nukreiptos prieš Draugiją ar jos interesus.

4.4. Narius priima Valdyba. Asmuo, siekiantis tapti nariu, turi pateikti Valdybos pirmininkui prašymą.

4.5. Prieš priimant narį į Draugiją, jis supažindinamas su šiais įstatais, nario mokesčio dydžiu bei jų mokėjimo tvarka.

4.6. Narių sąrašą tvarko Draugijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.

4.7. Asmuo, turintis priešiškų Draugijos tikslams interesų, gali būti nepriimtas, o priimtas – pašalintas iš Draugijos narių.

4.8. Asmens narystė Draugijoje baigiasi:

  4.8.1. Valdybos sprendimu pašalinus narį iš Draugijos už įstatuose numatytų įsipareigojimų nevykdymą, su įstatais nesuderinamą veiklą arba nario vardo pažeminimą, taip pat kai paaiškėja, kad asmuo neatitinka reikalavimų, keliamų Draugijos nariui;

  4.8.2. kai asmuo Valdybos pirmininkui įteikia raštišką pareiškimą dėl išstojimo iš Draugijos;

  4.8.3. kai asmuo miršta arba netenka veiksnumo;

  4.8.4. kitais įstatymų numatytais atvejais.

4.9. Jeigu Draugijos narys ilgiau, kaip 3 mėnesius vėluoja sumokėti nario mokestį, jo narystė, Valdybos sprendimu, gali būti sustabdoma. Tokiu atveju narystė atsinaujina iš karto po nario mokesčio įsiskolinimo sumokėjimo.

4.10. Valdybos sprendimu Draugijai arba KTU Gimnazijai nusipelniusiam asmeniui gali būti suteikiamas Garbės nario vardas. Garbės narys neįgyja Draugijos nario teisių ir pareigų, išskyrus teisę dalyvauti Draugijos renginiuose. Garbės narys gali mokėti Draugijai nario mokestį, savo nuožiūra pasirinkdamas mokesčio dydį ir mokėjimo terminus.

5. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, JO KOMPETENCIJA IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas) yra pagrindinis Draugijos organas.

5.2. Eilinis Susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

5.3. Susirinkimas šaukiamas Valdybos sprendimu. Jeigu šių įstatų nustatytais atvejais ir terminais Valdyba nesušaukia Susirinkimo, Susirinkimas šaukiamas Valdybos pirmininko sprendimu.

5.4. Valdyba rengia Susirinkimo darbotvarkę. Ne vėliau, kaip likus 15 dienų iki Susirinkimo, Draugijos nariams turi būti išsiųstas pranešimas apie Susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę. Pranešimai siunčiami narių nurodytais elektroninio pašto adresais.

5.5. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, Draugijos nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Draugijos turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke.

5.6. Neeilinis Susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau nei per 30 dienų, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Draugijos narių ar tai yra numatyta įstatymuose. Neeilinio Susirinkimo iniciatoriai Valdybai turi pateikti paraišką, kurioje nurodomos Susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, bei pateikti pasiūlymai dėl Susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos.

5.7. Susirinkime turi teisę dalyvauti visi Draugijos nariai. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Draugijos nariai. Vienas narys turi vieną balsą.

5.8. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/4 Draugijos narių. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus Draugijos įstatų 5.9 punkte ar įstatymuose nurodytas išimtis.

5.9. Sprendimai dėl Draugijos įstatų keitimo bei Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimami 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų dauguma.

5.10. Prieš pradedant Susirinkimą yra išrenkamas Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

5.11. Balsavimas Susirinkime yra atviras. Atskirais klausimais gali būti balsuojama slaptai, jeigu to pageidauja ne mažiau, kaip 1/10 susirinkime dalyvaujančių narių.

5.12. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, ne anksčiau, kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau, kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio Susirinkimo dienos turi būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame Susirinkime dalyvauja Draugijos narių. Pakartotiniame Susirinkime galioja tik neįvykusio Susirinkimo darbotvarkė.

5.13. Susirinkimo posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Draugijos nariai.

5.14. Susirinkimas:

  5.14.1. keičia Draugijos įstatus;

  5.14.2. renka ir atšaukia Valdybos narius, kontroliuoja Valdybos veiklą;

  5.14.3. tvirtina Draugijos metinę finansinę atskaitomybę;

  5.14.4. svarsto ir tvirtina Valdybos ataskaitą;

  5.14.5. priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

  5.14.6. nustato Draugijos pagrindines veiklos kryptis;

  5.14.7. nustato Draugijos nario mokesčio dydį ir jo mokėjimo tvarką;

  5.14.8. sprendžia kitus įstatymuose ir šiuose įstatuose Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

5.15. Susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Draugijos organams spręsti pagal įstatymus ar Draugijos įstatus Susirinkimo išskirtinei kompetencijai priskirtų klausimų.

6. DRAUGIJOS VALDYMO ORGANAI, JŲ KOMPETENCIJA, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

6.1. Draugijos valdymo organai yra: Valdyba, Draugijos pirmininkas.

6.2. Draugijos valdymo organai privalo veikti Draugijos ir jo narių naudai. Draugijos organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Draugijos įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Draugijos veiklos tikslams.

7. VALDYBOS KOMPETENCIJA, RINKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

7.1. Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Valdybą sudaro 3 nariai. Valdybos narius renka ir atšaukia Susirinkimas. Valdybos nario kadencija - 5 metai. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

7.2. Valdybos narys, pateikęs prašymą Valdybai, gali atsistatydinti. Jo įgaliojimai nutrūksta nuo prašymo įteikimo Valdybai dienos. Vietoj atsistatydinusio ar atšaukto Valdybos nario Susirinkimas artimiausiame posėdyje išrenka naują Valdybos narį likusiam kadencijos laikotarpiui.

7.3. Valdybai vadovauja Valdybos pirmininkas, kurį iš savo narių tarpo renka Valdyba.

7.4. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau, kaip 2/3 Valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už, negu prieš, išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.

7.5. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

7.6. Valdyba:

  7.6.1. tvirtina Draugijos valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

  7.6.2. tvirtina Draugijos filialų ir atstovybių nuostatus; priima sprendimus steigti, reorganizuoti ir likviduoti filialus ir atstovybes; skiria ir atleidžia filialų ir atstovybių vadovus;

  7.6.3. vykdo Susirinkimo sprendimus;

  7.6.4. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar Draugijos tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

  7.6.5. rūpinasi lėšų Draugijos veiklai kaupimu ir tikslingu jų panaudojimu;

  7.6.6. koordinuoja, kontroliuoja renginių organizavimą, programų bei projektų įgyvendinimą;

  7.6.7. organizuoja visuotinius narių susirinkimus;

  7.6.8. prižiūri, koordinuoja ir kontroliuoja Valdybos pirmininko veiklą.

  7.6.9. steigia komisijas atskiriems klausimams nagrinėti, tvirtina šių komisijų pirmininkus;

  7.6.10. sprendžia Draugijos narių tarpusavio ginčus;

7.7. Valdyba sprendžia taip pat ir kitus šiuose įstatuose ir įstatymuose Valdybos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. DRAUGIJOS PIRMININKO KOMPETENCIJA, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

8.1. Draugijos pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas.

8.2. Draugijos pirmininko pareigas eina šių įstatų nustatyta tvarka išrinktas Valdybos pirmininkas.

8.3. Draugijos pirmininkas:

  8.3.1. organizuoja kasdieninę Draugijos veiklą ir sprendžia einamuosius klausimus;

  8.3.2. vienvaldiškai veikia Draugijos santykiuose su kitais asmenimis ir sudaro sandorius Draugijos vardu, be atskiro įgaliojimo atstovauja Draugijai valstybinėse institucijose, įmonėse, organizacijose ir teismuose, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

  8.3.3. priima ir atleidžia samdomus darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

  8.3.4. savo kompetencijos ribose įgalioja kitus asmenis sudaryti sandorius ir atlikti kitus juridinius veiksmus;

  8.3.5. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

  8.3.6. atsiskaito už savo veiklą visuotiniam narių susirinkimui ir Valdybai;

  8.3.7. teikia pranešimus Draugijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Draugijos veiklai;

  8.3.8. atsako už Draugijos narių apskaitą;

  8.3.9. sudaro finansinę atskaitomybę ir teikia ją tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui;

  8.3.10. Valdybos patvirtinta tvarka teikia nariams dokumentus ir kitą informaciją apie Draugijos veiklą;

  8.3.11. tvirtina renginių sąmatas;

  8.3.12. organizuoja Susirinkimo sprendimų įgyvendinimą;

  8.3.13. skelbia viešą informaciją;

  8.3.14. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja savanoriškus darbus;

  8.3.15. vykdo kitas Susirinkimo, šių įstatų bei įstatymų numatytas funkcijas.

8.4. Kai Draugijos pirmininkas negali eiti pareigų, Valdybos sprendimu, iš kitų valdybos narių skiriamas laikinai einantis pareigas Draugijos pirmininkas.

8.5. Asociacijos pirmininkas turi teisę priimti sprendimus visais Draugijos veiklos klausimais, išskyrus tuos, kurie šių įstatų priskirti Susirinkimo arba Valdybos kompetencijai.

9. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

9.1. Draugijos lėšų ir pajamų naudojimo veiklos kontrolę atlieka Revizorius.

9.2. Revizorių 5 metų laikotarpiui renka ir atšaukia Susirinkimas.

9.3. Revizorius, kontroliuodamas Draugijos lėšų ir pajamų naudojimą, privalo:

  9.3.1. ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrinti Draugijos finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės veiklos dokumentus;

  9.3.2. Susirinkimo, Valdybos arba Valdybos pirmininko pavedimu, o taip pat, esant 1/10 Draugijos narių prašymui, atlikti neeilinius finansinius ir buhalterinius patikrinimus;

  9.3.3. kontroliuoti, kaip laikomasi Draugijos įstatų ir jos valdymo organų reikalavimų finansų klausimais;

  9.3.4. artimiausiame Susirinkime arba Valdybos posėdyje pranešti apie nustatytus pažeidimus bei pateikti pasiūlymus dėl pažeidimų pašalinimo;

  9.3.5. patikrinti Valdybos pirmininko sudarytą finansinę atskaitomybę ir pateikti patikrinimo išvadą Susirinkimui, kuriame numatyta šią atskaitomybę tvirtinti.

10. TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI

10.1. Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti bet kokie neribotos civilinės apyvartos daiktai, kitas materialus ir nematerialus turtas, vertybiniai popieriai, piniginės lėšos ir kitas turtas kuris reikalingas Draugijos veiklai vykdyti.

10.2. Draugijos pajamų šaltiniai:

  10.2.1. narių metiniai mokesčiai;

  10.2.2. tiksliniai įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti;

  10.2.3. skolintos lėšos;

  10.2.4. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

  10.2.5. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

  10.2.6. lėšos gautos kaip parama;

  10.2.7. palikimai, pagal testamentą tenkantys Draugijai;

  10.2.8. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas, dividendai, vertybinių popierių prieaugio pajamos;

  10.2.9. pajamos už paslaugas ir renginius;

  10.2.10. Draugijos pajamos, gautos iš komercinės, ūkinės veiklos;

  10.2.11. kitos pajamos gautos laikantis įstatymų ir nepažeidžiant Draugijos įstatų.

11. STEGIAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

11.1. Steigiamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį ir jų mokėjimo tvarka patvirtinama Susirinkimo priimtu atskiru dokumentu.

12. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE DRAUGIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO TVARKA

12.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Draugijos veiklą pateikimo nariams tvarka patvirtinama Susirinkimo priimtu atskiru dokumentu.

13. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

13.1. Draugijos Susirinkimo, Valdybos, Draugijos pirmininko sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti narius arba kitus asmenis, ne vėliau kaip per 30 dienų išsiunčiami elektroniniu paštu, arba registruotu paštu, arba įteikiami pasirašytinai.

13.2. Visi kiti pranešimai ir skelbimai įstatymuose nustatytais privalomais atvejais skelbiami dienraštyje "Lietuvos rytas" ir (arba) pranešami nariams ir kreditoriams įstatymuose nustatyta tvarka ir terminais.

14. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

14.1. Draugija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

14.2. Sprendimus dėl Draugijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Valdyba.

14.3. Sprendimus dėl filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo priima Valdyba.

14.4. Draugijos filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Valdyba.

15. DRAUGIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

15.1. Sprendimą dėl Draugijos įstatų keitimo ir papildymo priima Susirinkimas 2/3 Susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

15.2. Draugijos įstatų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1 Įstatai įsigalioja nuo jų atitinkamo įregistravimo dienos.

16.2 Įstatai pasirašyti trimis egzemplioriais.

Įstatai pasirašyti 2008 m. kovo 25 d.